Aktywny niepełnosprawny– jestem pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, poznaję świat jak inni

W zgórsku

Od 1 września 2015 roku uczniowie szkoły oraz zespołów rewalidacyjno–wychowawczych
w Zgórsku biorą udział w realizacji projektu pod tytułem „Aktywny niepełnosprawny– jestem pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, poznaję świat jak inni”.
Oto nasze fotograficzne relacje z realizacji projektu, które będziemy systematycznie uaktualniać o nowe wydarzenia.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ W ZGÓRSKU (NAJNOWSZA PREZENTACJA ZE ZDJĘCIAMI)

Celem podejmowanych działań jest:
– poznawanie najbliższego otoczenia społeczno – przyrodniczego poprzez zapoznanie się z funkcjonowaniem różnych instytucji użyteczności publicznych: poczta, sklep, apteka oraz poznanie zabytków, zdobycie wiadomości na temat historii i kultury dawniej i dziś;
– wielozmysłowe poznawanie otoczenia poprzez spacery i kontakt z przyrodą;
– wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez spacery, ćwiczenia czynne i bierne z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego, ścieżki zdrowia i urządzeń do kinezyterapii;
– uwrażliwianie na muzykę poprzez zabawy ze śpiewem, zabawy muzyczno – ruchowe, słuchanie i wykonywanie prostych utworów; gra na instrumentach;
– kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie prawidłowych nawyków higienicznych, aktywność ruchową i zdrowe odżywianie;
– integrowanie ze środowiskiem osób pełnosprawnych poprzez spotkania integracyjne z uczniami z zaprzyjaźnionych placówek, wspólne zabawy taneczne, zawody sportowe, spotkania przy muzyce, grillu, ognisku, itp;
– pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami świąt poprzez czynny udział uczniów w przygotowaniach obchodów zgodnie z kalendarzem świat;
– poznawanie specyfiki różnych/wybranych zawodów poprzez spotkania z ich przedstawicielami;
– stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci,
– wdrażanie podstawowych nawyków dbania o środowisko naturalne,
– kształtowanie relacji międzyludzkich i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
– czerpanie radości wynikającej z własnej aktywności;
– promocja placówki.
Nasza prezentacja ilustruje realizację projektu we wrześniu, następna już za miesiąc.

Opiekunowie: K. Wojtyś-Bielecka, U. Mańkus, D. Krakowska, S. Palczarska

Może Ci się również spodoba