Dodatkowe zajęcia

LOGOPEDA

Diagnozą i terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.     Celem diagnozy jest stwierdzenie w jakim stopniu są zaburzone sprawności językowe. Określamy czy dziecko sobie radzi: czy mówi, czy i jakie podejmuje próby kontaktu werbalnego, czy rozumie mowę innych, czy potrafi porozumiewać się z otoczeniem. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje stymulacje różnych funkcji, co pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

Diagnozę prowadzimy według następującego schematu:
1. Określenie problemu:
– badania specjalistyczne
– badania wstępne (wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy)
2. Sformułowanie hipotez
– badania podstawowe: banie rozumienia i nadawania mowy
– badania uzupełniające
3. Weryfikacja hipotez

Metody jakie stosujemy w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym zawierają dużo elementów uatrakcyjniających zajęcia. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Stosowane są zarówno sprawdzone formy terapii oraz ciągle poszukiwane, nowe możliwości terapeutyczne. Narzędzia jakie stosujemy w diagnozowaniu uczniów to głównie testy, ankiety, karty badań i programy komputerowe.

Zajęcia prowadzą nauczyciele dyplomowani, neurologopedzi: mgr Renata Rzepka i mgr Małgorzata Zięcik-Czarny

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

KOR 2

kor 1

Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną w zakresie korekcji wad postawy. Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu.

kor 3

Cele ogólne:

 • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
 • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
 • działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała
 • zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.

Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia: ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne.

Zajęcia prowadzi nauczyciel mianowany: mgr Katarzyna Bałchanowska

PSYCHOLOG

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie z naszego Ośrodka. W trakcie nauki szkolnej prowadzona jest obserwacja postępów w ogólnym rozwoju dziecka, w zakresie jego specyficznych uzdolnień, dojrzałości emocjonalnej, funkcjonowania w grupie itp. Wyniki badań psychologicznych, obserwacje nauczycieli-wychowawców, analiza wytworów dziecka są podstawą do planowania i prognozowania pracy z dziećmi i rodzicami. Współpraca psychologa polega głównie na stałym przepływie informacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania dzieci i wspólnej analizie wytworów i zachowań dzieci

Optymalne postępy w rozwoju dziecka, najlepsze osiągnięcia w zakresie wiedzy, umiejętności szkolnych, życiowych można osiągnąć tylko we współpracy z rodzicami. W zakresie pomocy psychologicznej dla rodziców proponujemy:

 • indywidualne spotkania;
 • udział w terapii indywidualnej (rozwiązywanie problemów emocjonalnych, napięć, kryzysów);
 • udział w terapii rodzinnej (specyfika funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, konflikty w rodzinie, podział obowiązków rodzinnych);
 • udział w tematycznych zajęciach warsztatowych (możliwość poszerzenia wiedzy, lepszego zrozumienia zachowań dziecka i własnych relacji);
 • udział w spotkaniach „grupy wsparcia” i bliższe poznanie innych rodziców, wzajemna wymiana doświadczeń, poczucie bliskości z innymi itp.).

We wszystkich prowadzonych formach pracy z dziećmi i rodzicami staramy się stworzyć taką atmosferę która sprzyja bliskości, bezpieczeństwu i wzajemnemu zrozumieniu.

Psycholog: mgr Maria Kania

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

Sala Doświadczania Świata (SNOEZELEN) pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela same dozują sobie wrażenia zmysłowe oraz grupowy w formie spektakli związanymi z porami roku. Zajęcia sprzyjają łagodzeniu napięć, stresów, pozwalają wyciszyć się i odpocząć. Sala wyposażona jest w kulę lustrzaną, projektor, kolumnę wodną, światłowody, sprzęt nagłaśniający, lampę UV.
Zajęcia prowadzi: mgr Magdalena Osieja

poli 1

poli 3

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczają uczniowie ze wszystkich etapów edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w 2-3 osobowych grupach, lub w miarę potrzeb – indywidualnie. We wrześniu każdego roku nauczyciel opracowuje „wstępną charakterystykę ucznia”, dokonuje diagnozy, na której podstawie opracowany zostaje Program Rewalidacji Indywidualnej.

 

UTS 1

Podczas zajęć dzieci doskonalą procesy analizy-syntezy wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczą m.in. dobieranie i wyszukiwanie, układanie, porównywanie, różnicowanie i segregowanie, zgadywanki, porządkowanie, grupowanie-klasyfikowanie, odwzorowywanie.
W ramach ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej oraz rozwijania koordynacji wzrokowo-słuchowej przeprowadzane są ćwiczenia: wrażliwości słuchowej, spostrzegawczości słuchowej, pamięci słuchowej i słownej, słuchu fonematycznego. Uczniowie rozwijają sprawność manualną poprzez: ćwiczenia rozmachowe, manualne, graficzne. Wykonują ćwiczenia mające na celu usprawnienie autoorientacji, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Rozwijają wymowę oraz pamięć mechaniczną i logiczną. Przeprowadzane są także ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, liczeniu.
Klasa w której przeprowadzane są zajęcia wyposażona jest w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych.
W rewalidacji wykorzystujemy komputery, które poprzez swoją atrakcyjność techniczną wywołują zainteresowanie i pozytywną motywację do pracy, podtrzymując aktywność własną ucznia.

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany: mgr Justyna Ławrowska-Kołomyja