Dokumentacja Ośrodka

Podstawowe akty normatywne Placówki wyznaczające kierunek jej funkcjonowania:

MISJA

Jesteśmy placówką ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy dla nich odpowiednie warunki aby mogły się rozwijać, przygotować do codziennego życia, były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i zdobycie zaufania rodziców. Staramy się, aby nauczyciele również czerpali satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i uznania w środowisku.


WIZJA

– Szkoła jest cenioną i uznaną placówką w środowisku.
– Panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na kulturze osobistej wszystkich pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, wzajemnie się szanujących, akceptujących i współdziałających ze sobą.
– Przestrzegane są prawa dziecka i młodzieży do rozwoju we własnym tempie, bycia sobą, do różnych dróg zdobywania wiedzy
i umiejętności, do możliwości podejmowania decyzji wyboru w działaniu, do zabawy, nauki, pracy, do kontrolowanego wyrażania własnych emocji.
– Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w warunkach chronionych, do pełnienia różnych ról społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

NASZ ABSOLWENT:
• ma poczucie własnej godności i wartości,
• akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
• wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,
• odróżnia dobro od zła ,
• potrafi współpracować z innymi,
• jest otwarty , szczery, życzliwy i kulturalny,
• umie przyjąć postawę asertywną,
• jest zaradny i samodzielny stosownie do swoich możliwości,
• dba o swoje zdrowie

A KONCEPCJA PRACY SOSW NR 2 W KIELCACH (KLIKNIJ NA NAPIS)

KADRA OŚRODKA


STATUT OŚRODKA 2016

STATUT PRZEDSZKOLA 2015

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016

SATUT GIMNAZJUM 2016

STATUT SZKOŁY PdP 2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016 17

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016 17


Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są na podstawie autorskich programów nauczania opracowanych zgodnie z:

1) Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
2) Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 3; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
3) Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 7; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)

Ponadto, dla każdego ucznia nauczyciele opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (tzw. IPET), dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych (tzw. IPZR-W),