Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Na zajęciach funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Utrwalają umiejętności typowo szkolne, takie jak: czytanie, pisanie, pojęcia matematyczne. Poznają nowe zagadnienia z zakresu historii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie i środowisku społeczno-kulturowym. W programie zajęć szczególny nacisk położony jest na wspieranie rozwoju osobowego i społecznego uczniów. Uczniowie przygotowywani są do uzyskania jak największej niezależność od osób dorosłych dzięki kształtowaniu poczucia własnej wartości, właściwej samooceny i samoświadomości oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji. W naturalnych oraz zaaranżowanych sytuacjach społecznych poznają, akceptowane w społeczeństwie, formy wyrażania własnych emocji (w tym również negatywnych). Uczą się nawiązywania właściwych relacji z płcią przeciwną. Poznają i utrwalają zagadnienia z zakresu higieny i zdrowia. Doskonalą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Odpowiednio dobrane formy zajęć umożliwiają uczniom uczestnictwo w różnych przejawach życia społecznego oraz włączanie ich do coraz szerszych kręgów społecznych. U podopiecznych kształtowana jest zaradność życiowa, na którą składa się m.in. umiejętność korzystania z pomocy i ułatwień przysługujących osobom niepełnosprawnym, korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi i korzystania z praw konsumenta. Wszystkie te działania sprzyjają przygotowaniu uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, integracji ze społeczeństwem oraz nabycia kompetencji niezbędnych w dorosłości.