Historia

1968
Działa Państwowe Przedszkole nr 15 przy ul. Sienkiewicza 2 w Kielcach (kierowane przez mgr R. Wojciszewską) utworzone z myślą o dzieciach pełnosprawnych.

1973
Konieczność zapewnienia opieki dzieciom upośledzonym umysłowo sprawia, że powstaje Państwowe Przedszkole dla dzieci pełnosprawnych, w którym jednocześnie uczą się dzieci niepełnosprawne umysłowo, uczęszczające jednak do osobnych grup (kierownictwo Przedszkola obejmuje mgr Krystyna Gondek).

1974
Pierwszego września przekształcone zostaje Państwowe Przedszkole nr 15 w Przedszkole Specjalne nr 15. Powstają 4 grupy wychowawcze łączące dzieci o zbliżonym poziomie rozwoju intelektualnego, które funkcjonują obok siebie w ramach jednej placówki.

1978
To zmiana nazwy placówki na Przedszkole Specjalne nr 17 oraz przeprowadzka do nowego lokalu przy Placu Zamkowym 2. Nadal funkcjonują oddziały dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych umysłowo, jednak w o wiele lepszych warunkach lokalowych. Pomieszczenia, zorganizowane i urządzone zgodnie z wymaganiami dzieci i zasadami bezpieczeństwa i higieny, są tu bardziej przestronne i funkcjonalne. Placówka ma też już do dyspozycji niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające możliwie najlepszą, jak na te warunki, opiekę i wychowanie.

1983
Rosnąca liczba dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, jak i konieczność dalszego kształcenia tych, które przekroczyły wiek przedszkolny, powoduje 15.06.1983 roku podjęcie decyzji przez Inspektora Oświaty i Wychowania o wstrzymaniu naboru do Przedszkola Specjalnego nr 17 dzieci o prawidłowym rozwoju i pozostawienie placówki wyłącznie dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. W tym samym roku powstaje przy Przedszkolu Specjalnym nr 17 w Kielcach klasa Szkoły Życia I-go poziomu nauczania dla tych z wychowanków, którzy przekroczyli wiek przedszkolny.

1986
Następuje kolejna przeprowadzka do lokalu przy ul. Sienkiewicza 14 w Kielcach. Pomieszczenie to, zajmowane dotąd przez Państwowe Przedszkole nr 5, po przejęciu wymagało natychmiastowego remontu wobec wzrostu wśród dzieci liczby reakcji alergicznych, i chorób układu oddechowego (skutek użycia niewłaściwych materiałów budowlanych). Remontu dokonywano stopniowo, piętrami, przenosząc działalność dydaktyczną Przedszkola do pomieszczeń już wyremontowanych lub dopiero przygotowywanych do niego. Trwało to około pół roku, po czym wrócono do pierwotnej organizacji. W trakcie pobytu w tym miejscu znacznie wzrasta ilość dzieci i potrzeby całej placówki. Podjęto zatem starania o utworzenia nowej placówki obejmującej nie tylko Przedszkole Specjalne, ale i w pełni funkcjonującą Szkołę Życia.

1991
Powstaje począwszy od 1 września Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, obejmujący Przedszkole Specjalne, Szkołę Życia i punkt filiarny przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

1992
Zmianie ulega siedziba Placówki która od 1 września przenosi się do większego i bardziej funkcjonalnego budynku przy ul. Kryształowej 6 na osiedlu Podkarczówka (gdzie Ośrodek funkcjonuje do chwili obecnej). Początkowo, gdy istnieją jedynie 3 klasy Szkoły Życia i Przedszkole Specjalne, budynek jest bardzo przestronny. Mieści nie tylko klasy lekcyjne, stołówkę, pomieszczenia gospodarcze, ale też internat dla dzieci i młodzieży spoza Kielc. Zajmuje on wtedy trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze, obecnie pełniące rolę sal i pracowni. Zwiększająca się stale liczba uczniów zmusza jednak do podjęcia zmian w organizacji placówki. Dotychczasowe sale noclegowe zmieniono na sale lekcyjne, a pozostałe pomieszczenia w racjonalny i przemyślany sposób zaczęto modernizować.

1993
Likwidacja Internatu w budynku pociąga za sobą konieczność utworzenia odrębnej placówki o charakterze Internatu. Oddano na ten cel 26 lipca tegoż roku budynek przy ul. Malachitowej 1, po likwidowanym Przedszkolu Państwowym nr 11. Umożliwia on do chwili obecnej czasowy pobyt 24 chłopcom a od 2012r. również dziewczynkom. Stanowi on obecnie ważny element opieki nad wychowankami.

1997
Powstają zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, jako oddziały dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczniów. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze odbywają się na terenie Ośrodka i DPS w Zgórsku. W związku z utrudnieniami w uczęszczaniu do szkoły niektórych dzieci zajęcia z nimi realizowane są w domu (zajęcia indywidualne).

1999
W związku z reformą oświatową W Specjalnym Ośrodku zostaje powołane Gimnazjum nr 20 dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

2004
Zmienia się ponownie struktura Placówki, Szkoła Podstawowa otrzymuje nr 36. W jej skład wchodzą zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością umysłową oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

2007
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr2 rozszerza swoją działalność o Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 dla absolwentów gimnazjum z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej.