Logopeda

Zajęcia korygujące wady mowy organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Diagnozą i terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie Ośrodka. Celem diagnozy jest stwierdzenie w jakim stopniu są zaburzone sprawności językowe. Narzędzia jakie stosujemy w diagnozowaniu uczniów to głównie testy, karty badań i programy komputerowe.

Istotą terapii logopedycznej prowadzonej w Ośrodku jest szeroko rozumiane wychowanie językowe oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnych każdego dziecka, stosownie do jego możliwości i indywidualnych potrzeb. Nasze i naszych dzieci wysiłki skupione są na zdobywaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czyli przekazywania i odbierania informacji, w stopniu pozwalającym na jak najbardziej samodzielne radzenie sobie w życiu.

W ramach zajęć korygujących wady mowy wykorzystywana jest metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, której celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Polega ona na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazkach, symbolach. Dzięki tej komunikacji uczniowie mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, zadawać pytania, czy udzielać na nie odpowiedzi, a tym samym pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi. Dla każdego dziecka, które potrzebuje tego rodzaju wsparcia w komunikowaniu się, logopeda wraz z wychowawcą opracowuje swoisty słownik gestów i symboli. Słownik ten jest stale wzbogacany w zależności od potrzeb i zainteresowań dziecka od jego opiekunów. Chodzi o to, by dziecko w pełni uczestniczyło w życiu rodzinnym i szkolnym oraz miało możliwość wyrażania swoich potrzeb, pragnień i emocji.

Ważna dla nas logopedów jest umiejętność spontanicznej aktywności komunikacyjnej oraz motywacja do porozumiewania się i uczenia nowych zachowań komunikacyjnych.

Nasze działania terapeutyczne skupiają się ponadto na usprawnianiu funkcji związanych z mową i dążeniu do uzyskania prawidłowego toru oddychania, emisji głosu, wyrazistego, melodyjnego mówienia, sprawności ruchowej aparatu mowy, spostrzegania słuchowego dźwięków mowy, pamięci słownej oraz prawidłowej wymowy. Działania te również prowadzone są w formie zabawy, zwłaszcza w klasach młodszych, gdyż zabawa jest formą aktywności , która działa na nie aktywizująco. Podczas zajęć wykorzystuje się multimedialne, specjalistyczne programy logopedyczne oraz komputerowe programy edukacyjne, zwiększając tym samym atrakcyjność procesu rewalidacyjnego.