Dokumenty


Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są na podstawie autorskich programów nauczania opracowanych zgodnie z:
  1. Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
  2. Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 3; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
  3. Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 7; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
Ponadto, dla każdego ucznia nauczyciele opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (tzw. IPET), dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych (tzw. IPZR-W),