Dokumenty

STATUT OŚRODKA 2017
STATUT PRZEDSZKOLA 2015
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016
STATUT GIMNAZJUM 2016
STATUT SZKOŁY PdP 2016
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2013
PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016 17
PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016 17

Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są na podstawie autorskich programów nauczania opracowanych zgodnie z:
  1. Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 1; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
  2. Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 3; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
  3. Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik Nr 7; Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4)
Ponadto, dla każdego ucznia nauczyciele opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (tzw. IPET), dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych (tzw. IPZR-W),