Wizja i misja

Jesteśmy placówką ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy dla nich odpowiednie warunki aby mogły się rozwijać, przygotować do codziennego życia, były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i zdobycie zaufania rodziców. Staramy się, aby nauczyciele również czerpali satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i uznania w środowisku.

WIZJA
– Szkoła jest cenioną i uznaną placówką w środowisku.
– Panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na kulturze osobistej wszystkich pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, wzajemnie się szanujących, akceptujących i współdziałających ze sobą.
– Przestrzegane są prawa dziecka i młodzieży do rozwoju we własnym tempie, bycia sobą, do różnych dróg zdobywania wiedzy
i umiejętności, do możliwości podejmowania decyzji wyboru w działaniu, do zabawy, nauki, pracy, do kontrolowanego wyrażania własnych emocji.
– Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w warunkach chronionych, do pełnienia różnych ról społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.
NASZ ABSOLWENT:
• ma poczucie własnej godności i wartości,
• akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
• wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,
• odróżnia dobro od zła ,
• potrafi współpracować z innymi,
• jest otwarty , szczery, życzliwy i kulturalny,
• umie przyjąć postawę asertywną,
• jest zaradny i samodzielny stosownie do swoich możliwości,
• dba o swoje zdrowie
A KONCEPCJA PRACY SOSW NR 2 W KIELCACH  – (kliknij na napis)