Wizja i misja

Jesteśmy placówką ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy dla nich odpowiednie warunki aby mogły się rozwijać, przygotować do codziennego życia, były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i zdobycie zaufania rodziców. Staramy się, aby nauczyciele również czerpali satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i uznania w środowisku.


WIZJA
Szkoła jest cenioną i uznaną placówką w środowisku.

 • Panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na kulturze osobistej wszystkich pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, wzajemnie się szanujących, akceptujących i współdziałających ze sobą.
 • Przestrzegane są prawa dziecka i młodzieży do rozwoju we własnym tempie, bycia sobą, do różnych dróg zdobywania wiedzy
  i umiejętności, do możliwości podejmowania decyzji wyboru w działaniu, do zabawy, nauki, pracy, do kontrolowanego wyrażania własnych emocji.
 • Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w warunkach chronionych, do pełnienia różnych ról społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

NASZ ABSOLWENT

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 • wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,
 • odróżnia dobro od zła,
 • potrafi współpracować z innymi,
 • jest otwarty , szczery, życzliwy i kulturalny,
 • umie przyjąć postawę asertywną,
 • jest zaradny i samodzielny stosownie do swoich możliwości,
 • dba o swoje zdrowie

Koncepcja pracy SOSW2 w Kielcach link do pobrania