Pomoce dydaktyczne

Kielce 2017/03/05
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:
SOSW nr 2, Kielce, ul. Kryształowa 6
Przedmiot zamówienia:
pomoce dydaktyczne (wykaz w zał.)
Formularz ofertowy:
przesyłany na adres placówki bądź drogą elektroniczną.
Termin realizacji zamówienia:
III.2017
Termin składania ofert:
do dn 2017/03/17
Warunki płatności:
płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w umowie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
Kryteria oceny:
cena (100%)
Załączniki:
formularz ofertowywykaz pomocy (przedmiot zamówienia)

Kielce 2017/03/20
W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup pomocy dydaktycznych wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy:
Moje Bambino Sp z o.o., Sp. K.,
ul. Graniczna 46, Łódź