Projekt unijny

„Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata”   to nazwa projektu unijnego który rozpoczął się w Naszej placówce od 01.11.2016r. do 30.06. 2018r.
RPSW.08.03.04 – 26 – 0038/16
W ramach tego projektu 15 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczy w :
• Hipoterapii
• Zajęciach stymulujących rozwój komunikacji
• Zajęciach Usprawnianie technik szkolnych
• Zajęciach Multisensoryczne wspomaganie rozwoju
• Zajęciach Integracji sensorycznej
Każda z wymienionych form pozwala na rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, orientacji przestrzennej, pamięci i koncentracji uwagi, wyrównywanie braków w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych. W toku całego projektu zaplanowano również wycieczki edukacyjne i poznawcze rozwijające kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się poprzez doświadczanie świata oraz zapewniające równy dostęp do uczestnictwa w ciekawych formach zajęć pozaszkolnych podnoszących poziom uspołecznienia.  Zakupione zostaną pomoce edukacyjno – terapeutyczne, które wzbogacą i urozmaicą zajęcia oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Nauczyciele biorący udział w projekcie będą podnosili swoje kwalifikacje podczas zaplanowanych szkoleń, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu, w tym kompetencji kluczowych. Podczas zajęć uczniowie zostali objęci cateringiem.
Celem głównym projektu jest rozwój wybranych kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zadania realizowane w ramach projektu:
Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne oraz zakup niezbędnych pomocy edukacyjno – terapeutycznych do zajęć:
– usprawnianie technik szkolnych
– zajęcia stymulujące rozwój komunikacji
– multisensoryczna stymulacja rozwoju
– integracja sensoryczna
– hipoterapia (zajęcia praktyczne).
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w projekcie, które są niezbędne do realizacji zadań wynikających z projektu, w tym kompetencji kluczowych.
Zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się poprzez doświadczanie świata – wycieczki edukacyjne i poznawcze.
Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK zostaną zaewidencjonowane w Księdze Inwentarzowej SOSW Nr 2, a po zakończeniu projektu przeznaczone zostaną na doposażenie pracowni specjalistycznych. Będą wykorzystywane przez uczniów, specjalistów i nauczycieli podczas zajęć edukacyjno – terapeutycznych i specjalistycznych za zgodą osoby odpowiedzialnej za sprzęt.
Założenia projektu realizowane i kontynuowane będą podczas zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych realizowanych na terenie wnioskodawcy. Metody poznane w czasie kursów będą sukcesywnie wykorzystywane w dalszej pracy.
POTRZEBY grupy docelowej – uczniów – to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez:
– minimalizowanie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych oraz doskonalenie umiejętności poznawczych
– stymulację wielozmysłową, kluczową dla procesów uczenia się
– doskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
– poprawna sprawności manualnej i ruchowej oraz pozytywny wpływ na napięcie mięśniowe
– kształtowanie świadomości własnego ciała, orientacji w przestrzeni oraz somatognozji
– rozwijanie zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu społecznym na miarę swoich możliwości
BARIERY uczniów zakwalifikowanych do projektu wynikają z ich niepełnosprawności intelektualnej i dotyczą funkcji społecznych, ruchowych i poznawczych. Wykazują oni też obniżoną umiejętność uczenia się. Mają utrudniony dostęp do bezpłatnych, dodatkowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych ( specjalistycznych) dostosowanych do ich potrzeb i możliwości ze względu na ich sytuację środowiskową. Uczniowie ci pochodzą (w większości) z rodzin o niskim standardzie ekonomicznym (w tym 7 osób, w tym 3 kobiety) , rodzin wielodzietnych (6 osób, w tym 2 kobiety).
OCZEKIWANIA grupy docelowej – to niwelowanie barier wynikających ze stopnia niepełnosprawności, poprawa możliwości edukacyjnych, komunikacyjnych, jakości życia, ułatwienie funkcjonowania w życiu społecznym. Podniesienie możliwości uczniów w zakresie kompetencji kluczowych wpłynie na ich możliwość przyszłego udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz aktywizację osób niepełnosprawnych (zaistnienie na rynku pracy).
POTRZEBY grupy docelowej – specjalistów wynikają z konieczności doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez stosowanie innowacyjnych metod w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Nauczyciele wykazali zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące, wskazane do realizacji projektu. Zaplanowane szkolenia pozwolą na zwiększenie bazy warsztatu specjalisty oraz na wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców. Nauczyciele – specjaliści dzięki poznanym metodom będą mogli indywidualizować pracę z dzieckiem niepełnosprawnym, aktywizować do pracy. Jeżeli w trakcie realizacji projektu nauczyciel nabyłby niepełnosprawność wnioskodawca deklaruje podjęcie działań umożliwiających dalszą pracę w projekcie. Harmonogram kursów będzie dostosowany do potrzeb i możliwości nauczycieli. Projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów, nauczycieli a także ośrodka. Jest zgodny z diagnozą przeprowadzoną przez organ prowadzący. Będzie stanowił rozszerzenie oferty zajęć w placówce, przez co pozytywnie wpłynie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i będzie stanowił wsparcie kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Placówka dysponuje pracowniami do zajęć specjalistycznych jednak wymagają one doposażenia, aby forma pracy była odpowiednio atrakcyjna i dopasowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W pracowniach specjalistycznych brakuje sprzętu komputerowego z którego będą korzystać uczniowie. Dzięki tej zmianie nauczanie będzie nowoczesne, twórcze, a uczniowie będą mieli możliwość podążania za techniką i wyrównywania szans edukacyjnych. Nie będą czuli się wykluczeni społecznie. SOSW nr 2 w Kielcach jest placówką z długoletnim doświadczeniem, która wymaga doposażenia w sprzęt komputerowy, pomoce edukacyjno – terapeutyczne oraz rozszerzenie oferty o specjalistyczne zajęcia edukacyjne, wycieczki edukacyjne, co wychodzi naprzeciw rodzicom, uczniom i nauczycielom. Harmonogram wycieczek edukacyjno i poznawczych będzie dostosowany do oczekiwań uczestników.