Przedszkole specjalne

Do przedszkola zapraszamy dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 9 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ideą pracy oddziału przedszkolnego jest tworzenie takich warunków, które rozwijałyby aktywność własną dzieci oraz pozwalały na ujawnienie się tkwiących w każdym z nich potencjalnych zdolności.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako główny cel pracy w naszej placówce obejmuje działania w zakresie rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka oraz terapii logopedycznej, kształtowanie poczucia świadomości i orientacji w schemacie własnego ciała oraz rozwijania i usprawniania funkcji poznawczych poprzez stymulację poszczególnych zmysłów. Działania te mają za zadanie przygotowanie dziecka do maksymalnej samodzielności i efektywnego korzystania z zajęć edukacyjnych w przedszkolu, a następnie z procesu uczenia się w szkole.

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, nasza placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów z zakresu logopedii, psychologii i rehabilitacji.