Przedszkole specjalne

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 9 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ideą pracy oddziału przedszkolnego jest tworzenie takich warunków, które rozwijałyby aktywność własną dzieci, pozwalały na ujawnienie się tkwiących w każdym z nich potencjalnych zdolności. Warunki te powinny umożliwić dzieciom w jak najpełniejszy sposób realizację ich potrzeb. Służą temu m. in. stosowane w przedszkolu sprawdzone metody pracy:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako główny cel pracy w naszej placówce obejmuje działania w zakresie rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka oraz terapii logopedycznej, kształtowanie poczucia świadomości i orientacji
w schemacie własnego ciała, rozwijania i usprawniania funkcji poznawczych poprzez stymulację poszczególnych zmysłów.

Zajęcia te mają za zadanie przygotowanie dziecka do maksymalnej samodzielności i efektywnego korzystania z zajęć edukacyjnych w przedszkolu, a następnie z procesu uczenia się w szkole.

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, nasza placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów z zakresu logopedii, psychologii i rehabilitacji.