Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację nauki na poziomie ponadpodstawowym (nie dłużej niż do osiągnięcia przez uczniów 24 roku życia). Zajmuje się, dostosowanym do możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych, kształceniem osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem edukacji uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających im samodzielne oraz niezależne funkcjonowanie w przyszłości.

Uczniowie przygotowywani są do wykonywania (indywidualnie i zespołowo) różnych prac mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia. Nabywają praktyczne umiejętności i kluczowe kompetencje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy realizowane są:

 • zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • przysposobienie do pracy,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia/etyka.
 • zajęcia rewalidacyjne:
  • korygowanie wad wymowy,
  • korygowanie wad postawy,
  • usprawnianie technik szkolnych,
  • stymulacja polisensoryczna.

Więcej na temat kształcenia można przeczytać w podstawie programowej. Zachęcamy.