Przysposobienie do pracy

W ramach przedmiotu przysposobienie do pracy uczniowie przygotowywani są do podejmowania aktywności zawodowej zgodnej z ich predyspozycjami i preferencjami. Uczą się praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu różnorodnych czynności pracy, z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobywają elementarną wiedzę o pracy i typowych sytuacjach z nią związanych oraz możliwościach zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Na zajęciach przysposobienia do pracy uczniowie poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z różnymi dziedzinami aktywności zawodowej. Duży nacisk położony jest na utrwalanie tych umiejętności praktycznych, które mogą wykorzystać w życiu codziennym i przyszłej pracy. Zajęcia organizowane są zarówno na terenie placówki, jak i poza nią w formie wizyt studyjnych oraz zewnętrznych praktyk.

Program przysposobienia do pracy pozwala uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu: rękodzieła, gospodarstwa domowego, wybranych prac ogrodniczych, porządkowych, stolarskich i biurowych.