Punkt konsultacyny

Nazwa szkoły/placówki:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Kielcach ul. Kryształowa 6, 25-705 Kielce
Imię i nazwisko Dyrektora: Wojciech Skarbek
Imię i nazwisko koordynatora merytorycznego: mgr Małgorzata Maj, dr Katarzyna Cynowska

Organizacja punktu
Dni, godziny: od poniedziałku do piątku, 7.30 – 15.30 (godziny konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym lub dyrektorem, godziny mogą być elastyczne, dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych ).

Telefon: 41 367 62 82
E-mail: sekretariat@sosw2kielce.pl
WWW:  sosw2kielce.pl

Formy konsultacji: możliwość udzielenia konsultacji na terenie placówki przez profesjonalistów na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Do dyspozycji zainteresowanych będą nauczyciele oraz specjaliści : psycholog, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi i nauczyciele prowadzący zajęcia z rewalidacji indywidualnej( np. usprawnianie technik szkolnych , korekcja wad postawy/rehabilitacja oraz integracja sensoryczna -SI). Możliwość obserwacji zajęć przez zainteresowane osoby.
Konsultacje mogą dotyczyć stosowanych metod, form pracy, odpowiedniego doboru środków dydaktycznych do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz wskazówek dotyczących opracowania IPE-T,IPR-W.
Istnieje możliwość obserwacji zajęć przez zainteresowane osoby.

Adresaci: oferowana pomoc udzielana będzie rodzicom i ich dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami autyzmem, niedowidzące ,niedosłyszące, niepełnosprawnością ruchową , z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim , także bez orzeczenia. Nauczycielom, wychowawcom pracującym z uczniami z w/w niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych.

Obszary udzielanych konsultacji
1. Pomoc rodzicom/opiekunom w poszukiwaniu odpowiedniej szkoły/placówki dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.
2. Pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwieniu spraw formalnych w tego typu instytucjach(MOPR, GOPR, PFRONitp.).
3. Konsultowanie indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych (IPET) oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno–wychowawczych (IPZR – W).
4. Zorganizowanie grupy wsparcia dla osób wychowujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Pomoc w załatwianiu spraw formalnych związanych z umieszczeniem w DPS osoby z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Pomoc rodzicom/opiekunom w zrozumieniu objawów okresu dojrzewania osób z niepełnosprawnością intelektualną

Więcej o projekcie