ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

ZASADY REKRUTACJI DO
PRZEDSZKOLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Przyjmujemy dzieci i młodzież z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności umysłowej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (słuch, wzrok, ruch, autyzm i inne).

Uczeń podczas nauki ma możliwość bezpłatnego przebywania w Internacie.

Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka/podopiecznego do Placówki
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka/podopiecznego do Placówki
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Druk wniosku o przyjecie dziecka do placówki jest dostępny do pobrania tutaj