RODO – informacyjna dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy nr 2 w Kielcach ul. Kryształowa 6, 625 – 705 Kielce, której przedstawicielem jest Dyrektor, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 41 367 62 82,  mail  sekretariat@sosw2kielce.pl
  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicza Tel. 784 596 357
  • Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Dyrektor Szkoły
Mgr Kazimiera Nowak