RODO – informacyjna dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest:
  Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy nr 2 w Kielcach
  ul. Kryształowa 6
  25 – 705 Kielce
  email: sekretariat@sosw2kielce.pl

  tel: 41 367 62 82
  której przedstawicielem jest Dyrektor, zwany dalej administratorem.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 41 367 62 82,  mail  sekretariat@sosw2kielce.pl
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani:
  Aleksandra Bartosz,
  tel. 413676250,
  e-mail: iod@sosw2.kielce.eu
 • Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Dyrektor Szkoły
Mgr Wojciech Skarbek