RODO – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa dzieci jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin „ Kryształki” email: sekretariat@sosw2kielce.pl, tel. 41 367 62 82
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka lub ucznia powyżej 16 roku życia.
  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicza Tel. 784 596 357, 602779754
  • Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  • Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
Prezes Stowarzyszenia
mgr Małgorzata Maj