Statut Stowarzyszenia Kryształki

wersja do pobrania

 

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZIN-„ KRYSZTAŁKI”

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZIN-„ KRYSZTAŁKI” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą rodziców , opiekunów prawnych, nauczycieli , wychowawców i osoby dorosłe zainteresowane działalnością wspomagającą rozwój nauki , edukacji , oświaty i wychowania oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – „Kryształki”.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późniejszymi zmianami ) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kielcach ul. Kryształowa 6, 25-705 Kielce , woj. świętokrzyskie.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi , zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym celu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, organizacji i instytucji oraz spółdzielni, które zgłoszą akces przystąpienia na członków wspierających.

§ 8.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 9.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 10.

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i zagranicą.

§ 11.

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział 2.

Cele i sposoby działania.

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i rehabilitacyjnej oraz kształtowanie warunków do godnego życia i samo realizowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w środowisku społecznym i rodzinnym.

§ 13.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych.

 2. Prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, rehabilitacyjnej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 4. Organizowanie obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

 5. Organizowanie konferencji, warsztatów, kursów, odczytów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 6. Organizowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

 7. Propagowanie w społeczeństwie akceptacji ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

 8. Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi do ochrony praw rodziny i pomocy niepełnosprawnym.

 9. Koordynacja pracy grupy wolontariackiej.

 10. Podejmowanie działań kulturalno-sportowych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

 11. Inicjowanie i koordynacja akcji charytatywnych – kwesty, aukcje, koncerty, festyny – z przeznaczeniem zdobytych środków na realizację zadań statutowych.

 12. Prowadzenie działalności popularyzatorsko- wydawniczej samodzielnie lub przy współpracy z redakcjami.

 13. Prowadzenie działalności aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie, a w szczególności:

– doradztwo, poradnictwo prawno – zawodowe,

– szkolenia dla osób współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie.

 1. Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.

 2. Organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych.

 3. Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży , pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej , oświatowej i wychowawczej , organizowanie konkursów , przeglądów , zawodów o zasięgu gminnym i regionalnym.

 4. Prowadzenie działalności związanej z informatyką.

 5. Organizowanie wystaw prac i kiermaszów.

 6. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, z wykorzystaniem obiektów sportowych, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych.

 7. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 14

 1. Członkami Stowarzyszenia są w szczególności pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kielcach, rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, opiekunowie oraz inne pełnoletnie osoby wyrażające chęć wsparcia i deklarujące pomoc na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia , ponadto warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

 • akceptacja zasad ideowo – programowych Stowarzyszenia,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,

 • posiadanie dobrej opinii w środowisku.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 6. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkowstwa zwyczajnego.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członków zwyczajnych, honorowych i wspierających ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.

e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia.

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są :

1) zwyczajne ,

2) nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy :

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Stowarzyszenia,

2) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia , zwłaszcza finansowej,

3) udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

4) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) ustalenie lub zmianę kwoty wpisowego i kwoty składek członkowskich,

7) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,

9) dokonywania zmian w statucie.

4. Członkowie do Władz Stowarzyszenia są wybierani na okres 4 lat . Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka władz przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§24

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

1) wniosku Komisji Rewizyjnej

2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed jego odbyciem .

§25

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

1) członkowie Stowarzyszenia ,

2) członkowie wspierający i honorowi .

Zarząd

§ 26

1. Zarząd składa się z 4 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.

§ 27

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządu należy :

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem ,

3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

4) kierowania działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,

5) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach , zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie

wymagających kolektywnego działania .

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłoszenie wniosków o udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby , inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia.

§33.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. nieruchomości , ruchomości , fundusze, prawa majątkowe i autorskie.

e. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia ( dochody z własnej działalności ,dochody z majątku Stowarzyszenia)

f. wpływy z ofiarności publicznej,

g. dotacje i subwencje,

h. efekty pracy umysłowej i twórczej członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 34

1. Wysokość składek oraz sposób ich uiszczania określa Walne Zebranie.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe wg zasad określonych przez Walne Zebranie ,w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§ 37

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 38

1. Dla ważności oświadczenia woli , jak również wszelkich pism dotyczących majątku

Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i dwóch członków Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§39

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§40

 1. Uchwała w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

 2. Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 3. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.

§ 41

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia .

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 42

1. Stowarzyszenie może wchodzić w związki stowarzyszeń.

2. Wchodzenie Stowarzyszenia w związki z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.