Świetlica

Świetlica obejmuje opieką dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, różnego rodzaju gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawki, a także w biblioteczkę z bajkami dla dzieci.
Ponieważ spotykają się tu dzieci z różnych grup wiekowych dlatego treści, formy i metody pracy tak są dobrane, aby zapewnić wszystkim dzieciom interesujące i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Oparte o miesięczne plany dydaktyczno – wychowawcze zajęcia świetlicowe zapewniają uczniom właściwy rozwój i fachową opiekę. Korelacja zajęć świetlicowych z treścią zagadnień realizowanych w szkole pozwala na utrwalanie i pogłębianie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności.
Organizowane tu zajęcia pozalekcyjne w różnym stopniu dostosowane do możliwości dziecka, zapewniają właściwy rozwój, oraz kształtują poczucie estetyki. Uczestnictwo w różnego rodzaju zabawach świetlicowych wpływa na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz opiekuńczego stosunku wobec młodszych i mniej sprawnych kolegów.
Program świetlicy ukierunkowany jest na działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa miejsc spotkań dzieci i młodzieży, zmianę postaw w relacjach rówieśniczych na bardziej partnerskie, wspieranie środowisk rodzinnych w procesie wychowania dzieci poprzez właściwą organizację czasu wolnego dla uczniów.

 

Dzieci mają możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.
Świetlica czynna jest w godzinach 6.30-16.30