Świetlica

Świetlica obejmuje opieką dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, różnego rodzaju gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawki, a także w biblioteczkę z bajkami dla dzieci.

Ponieważ spotykają się tu dzieci z różnych grup wiekowych dlatego treści, formy i metody pracy tak są dobrane, aby zapewnić wszystkim dzieciom interesujące i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Korelacja zajęć świetlicowych z treściami zagadnień realizowanych w szkole pozwala zaś na utrwalanie i pogłębianie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności.

Program świetlicy ukierunkowany jest na działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa miejsc spotkań dzieci i młodzieży, zmianę postaw w relacjach rówieśniczych na bardziej partnerskie, wspieranie środowisk rodzinnych w procesie wychowania dzieci poprzez właściwą organizację czasu wolnego dla uczniów.

Dzieci mają możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.

Świetlica czynna jest w godzinach 6.30-16.30