kontakt
Szkoła podstawowa specjalna
Program sześcioletniej szkoły podstawowej obejmuje:

I etap edukacyjny

 • edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III

Obraz1

Uczniowie w I etapie edukacyjnym nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, podstawowych technik szkolnych, poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze. Uczą się też współdziałania w grupie, właściwego zachowania
w szkole i w domu, dbałości o porządek, o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
W ramach zajęć wprowadzane są również ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania oraz pojęcia matematycznych na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Praca z dziećmi opiera się na Wielospecjalistycznej diagnozie funkcjonalnej, zaleceniach zawartych w orzeczeniu, treściach programowych wynikających z Podstawy programowej oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia.
W klasach realizowane jest nauczanie metodą ośrodków pracy. Stosowane są też metody: Porannego Kręgu, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Program aktywności CH.Knilla, elementy Metody Dobrego Startu, aktywne metody komunikowania się i wiele innych.

Dodatkowo uczniowie korzystają z następujących zajęć rewalidacji indywidualnej: korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, usprawnianie technik szkolnych, stymulacja polisensoryczna i Integracja Sensoryczna.

Poprzez czynny udział w zajęciach uczniowie:
- nabierają umiejętności porozumiewania się z otoczeniem zarówno za pomocą mowy jak i alternatywnych sposobów komunikacji,
- mają możliwość poznawania najbliższego środowiska społeczno – kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i kulturalnego (współpraca z Biblioteką Publiczną Filia Nr 2, uczestnictwo w spektaklach Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, udział w organizowanych wycieczkach).
- poznają środowisko przyrodnicze oraz kształtują właściwe postawy proekologiczne (współpraca z Nadleśnictwem w Kielcach, uczestnictwo w akcjach ekologicznych),
- rozwijają twórczą aktywność w dziedzinie plastyki i muzyki (udział w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych),
- rozwijają sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych oraz zawodach sportowych.

Nauka w klasie zorganizowana jest tak, aby zapewnić każdemu uczniowi jak najbardziej korzystne warunki do osiągania pozytywnych wyników kształcenia oraz rozwoju osobowości.

KLASA DRUGA

kl I
Do klasy II Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza czworo uczniów: Marysia, Piotruś, Patryk i Sebastian
Klasą opiekuje się wychowawca: Marzena Czerwińska i Pani Kinga

NAJMŁODSI UCZNIOWIE W OBIEKTYWIE:

MY PIERWSZAKI 2011 12 (kliknij na napis)
KLASA DRUGA 2012 13 (kliknij na napis)
GALERIA KLASY III 2013 14 (kliknij na napis)II etap edukacyjny

 • w klasach IV-VI nauczanie następujących przedmiotów:
  • FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
  • PLASTYKA
  • TECHNIKA
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • MUZYKA Z RYTMIKĄ
  • KATECHEZA

Uczniowie prezentują bardzo zróżnicowany poziom rozwoju i możliwości psychofizycznych.
Zadania dobierane są w taki sposób aby były osiągalne przez uczniów. Często wymagają oni motywacji, zachęty do dalszego działania.
Na zajęciach z funkcjonowania w środowisku nacisk kładziemy na samoobsługę czyli uzyskanie niezależności w prostych czynnościach życia codziennego oraz uspołecznienie a zatem funkcjonowanie ucznia jako członka rodziny, grupy rówieśniczej, społeczeństwa. Ważną rolę odgrywają tutaj przestrzeganie zasad, norm, form grzecznościowych na co dzień. Wprowadzamy elementy czytania, pisania poprzedzone starannym przygotowaniem rozwoju umiejętności percepcyjnych. Stosujemy różne ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, dotykową oraz ruchową. Podczas zabaw z matematyką tworzymy zbiory kilkuelementowe, przeliczamy je, tworzymy pary, określamy stosunki przestrzenne. Pojęcia matematyczne wprowadzamy w sposób naturalny wynikający z tematyki prowadzonych zajęć.
Dzięki aktywności plastyczno-technicznej uczniowie mają szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Rolą nauczyciela jest zachęcić uczniów, inspirować do możliwości poznawania i przeżywania różnych zjawisk poprzez udział w wycieczkach, kontakcie z przyrodą, sztuką poprzez uczestnictwo w przedstawieniach , plenerach, konkursach, koncertach i wystawach.
Dobór technik, materiałów i narzędzi uzależniony jest od możliwości psychofizycznych dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem różnych mas plastycznych typu: glina, masa solna, papierowa, modelina, itp.
W trakcie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie mają okazję do ćwiczeń, zabaw, gier z wykorzystaniem różnorodnych przyborów sportowych. Bardzo ważną rolę odgrywa eliminowanie u niektórych dzieci zachowań lękowych oraz budzenie wiary w siebie.
Wszystkie powyższe działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu go do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

KLASA CZWARTA

Do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza pięciu uczniów: Antek, Gabryś, Karol, Mikołaj i Michał
Klasą opiekują się wychowawca: Katarzyna Duda i Pani Basia

KLASA PIĄTA

Do klasy V Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza pięciu uczniów: Adrian, Kuba, Łukasz, Piotruś K. i Piotruś N.
Wychowawcą klasy jest Ewelina Pachocka-Sobczak

Uczniowie prezentują różny poziom intelektualny i z każdym pracuje się w sposób dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości. Elementarne umiejętności na poszczególnych płaszczyznach przyswajane są w innym tempie oraz zakresie.
Chłopcy aktywnie uczestniczą w akcji Caritas „Pola Nadziei” – Żonkil 2014/2015. Wyjeżdżają na spektakle do Teatru Kubuś, słuchają muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Biorą udział w warsztatach, konkursach pozaszkolnych oraz zawodach sportowych.

KLASA SZÓSTA

Klasa_V

Do klasy VI Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza sześciu uczniów: Bartek, Karol, Artur, Daniel i Dawid.
Wychowawcą klasy jest Elżbieta Kolek

KLASA PIĄTA ZGÓRSKO

Do klasy V Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza pieciu uczniów: Piotr, Marek, Wojciech, Jan i Jakub.
Wychowawcą klasy jest Pani Karolina Wojtyś-Bielecka
Z ŻYCIA KLASY VI 2014 15 cz1 (JEŚLI CHCESZ ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ KLIKNIJ NA NAPIS)
Z ŻYCIA KLASY VI cz2
Z ŻYCIA KLASY VI cz3

Przygotowujemy dzieci do sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.

Ponadto dzieci objęte są opieką psychologa, korzystają z zajęć rewalidacji indywidualnej takich jak: korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, usprawnianie technik szkolnych, stymulacja polisensoryczna oraz integracja sensoryczna.

Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szczegóły przyjęcia do szkoły w zakładce „Rodzice”.

spacer
pic

Nasze strony

pic
spacer
pic

Nowości w działach

Wycieczki
pic
Inne
pic
spacer