Szkoła podstawowa specjalna

Program sześcioletniej szkoły podstawowej obejmuje:
I etap edukacyjny  – edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III
Uczniowie w I etapie edukacyjnym nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, podstawowych technik szkolnych, poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze. Uczą się też współdziałania w grupie, właściwego zachowania
w szkole i w domu, dbałości o porządek, o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
W ramach zajęć wprowadzane są również ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania oraz pojęcia matematycznych na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Praca z dziećmi opiera się na Wielospecjalistycznej diagnozie funkcjonalnej, zaleceniach zawartych w orzeczeniu, treściach programowych wynikających z Podstawy programowej oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia.
W klasach realizowane jest nauczanie metodą ośrodków pracy. Stosowane są też metody: Porannego Kręgu, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Program aktywności CH.Knilla, elementy Metody Dobrego Startu, aktywne metody komunikowania się i wiele innych.
Dodatkowo uczniowie korzystają z następujących zajęć rewalidacji indywidualnej: korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, usprawnianie technik szkolnych, stymulacja polisensoryczna i Integracja Sensoryczna.
Poprzez czynny udział w zajęciach uczniowie nabierają umiejętności porozumiewania się z otoczeniem zarówno za pomocą mowy jak i alternatywnych sposobów komunikacji, mają możliwość poznawania najbliższego środowiska społeczno – kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,  poznają środowisko przyrodnicze oraz kształtują właściwe postawy proekologiczne, rozwijają twórczą aktywność w dziedzinie plastyki i muzyki (udział w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych), rozwijają sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych oraz zawodach sportowych.
Nauka w klasie zorganizowana jest tak, aby zapewnić każdemu uczniowi jak najbardziej korzystne warunki do osiągania pozytywnych wyników kształcenia oraz rozwoju osobowości.

 

II etap edukacyjny – w klasach IV-VI nauczanie następujących przedmiotów:
FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
PLASTYKA
TECHNIKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
MUZYKA Z RYTMIKĄ
KATECHEZA
Na zajęciach z funkcjonowania w środowisku nacisk kładziemy na samoobsługę czyli uzyskanie niezależności w prostych czynnościach życia codziennego oraz uspołecznienie a zatem funkcjonowanie ucznia jako członka rodziny, grupy rówieśniczej, społeczeństwa. Ważną rolę odgrywają tutaj przestrzeganie zasad, norm, form grzecznościowych na co dzień. Wprowadzamy elementy czytania, pisania poprzedzone starannym przygotowaniem rozwoju umiejętności percepcyjnych. Stosujemy różne ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, dotykową oraz ruchową. Podczas zabaw z matematyką tworzymy zbiory kilkuelementowe, przeliczamy je, tworzymy pary, określamy stosunki przestrzenne. Pojęcia matematyczne wprowadzamy w sposób naturalny wynikający z tematyki prowadzonych zajęć.
Dzięki aktywności plastyczno-technicznej uczniowie mają szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Rolą nauczyciela jest zachęcić uczniów, inspirować do możliwości poznawania i przeżywania różnych zjawisk poprzez udział w wycieczkach, kontakcie z przyrodą, sztuką poprzez uczestnictwo w przedstawieniach , plenerach, konkursach, koncertach i wystawach.
Dobór technik, materiałów i narzędzi uzależniony jest od możliwości psychofizycznych dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem różnych mas plastycznych typu: glina, masa solna, papierowa, modelina, itp.
W trakcie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie mają okazję do ćwiczeń, zabaw, gier z wykorzystaniem różnorodnych przyborów sportowych. Bardzo ważną rolę odgrywa eliminowanie u niektórych dzieci zachowań lękowych oraz budzenie wiary w siebie.
Wszystkie powyższe działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu go do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.
Przygotowujemy dzieci do sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.
Ponadto dzieci objęte są opieką psychologa, korzystają z zajęć rewalidacji indywidualnej takich jak: korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, usprawnianie technik szkolnych, stymulacja polisensoryczna oraz integracja sensoryczna.

 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE  – funkcjonujące do wygaśnięcia – czytaj