kontakt
Szkoła podstawowa specjalna

Start » Szkoła podstawowa specjalna » Uczniowie I etapu edukacyjnego

Program sześcioletniej szkoły podstawowej obejmuje:

I etap edukacyjny

 • nauczanie zintegrowane w klasach I-III

Uczniowie w I etapie edukacyjnym nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, podstawowych technik szkolnych, poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze. Uczą się też współdziałania w grupie, właściwego zachowania w szkole i w domu, dbałości o porządek, o własne bezpieczeństwo i zdrowie. W ramach zajęć wprowadzane są również elementy ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz elementy pojęć matematycznych. Praca z dziećmi opiera się o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia. W klasach realizowane jest nauczanie metodą ośrodków pracy. Stosowane są też metody: Porannego Kręgu, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Program aktywności CH.Knilla, elementy Metody Dobrego Startu, aktywne metody komunikowania się i wiele innych. W ramach zajęć rewalidacyjnych, dzieci uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, usprawnianie technik szkolnych oraz stymulację sensoryczną.
Poprzez czynny udział w zajęciach uczniowie:
- nabierają umiejętności porozumiewania się z otoczeniem zarówno za pomocą mowy jak i alternatywnych sposobów komunikacji,
- mają możliwość poznawania najbliższego środowiska społeczno – kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i kulturalnego (współpraca z Biblioteką Publiczną Filia Nr 2, uczestnictwo w spektaklach Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, udział w organizowanych wycieczkach).
- poznają środowisko przyrodnicze oraz kształtują właściwe postawy proekologiczne (współpraca z Nadleśnictwem w Kielcach, uczestnictwo w akcjach ekologicznych),
- rozwijają twórczą aktywność w dziedzinie plastyki i muzyki (udział w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych),
- rozwijają sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych oraz zawodach sportowych.
Nauka w klasie zorganizowana jest tak, aby zapewnić uczniom korzystne warunki do przezwyciężania trudności, osiąganie pozytywnych wyników kształcenia oraz rozwoju osobowości.

KLASA PIERWSZA

Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2012/13 uczęszcza czterech uczniów: Mikołaj, Karol, Antoś i Gabryś
Klasą opiekuje się wychowawca: Katarzyna Duda i Pani Basia

KLASA DRUGA

Do klasy II Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2012/13 uczęszcza pięciu uczniów:Piotruś, Łukasz, Jaś, Kuba i Adrian
Klasą opiekuje się wychowawca: Ewelina Pachocka-Sobczak i Pani Kinga.

MY PIERWSZAKI 2011 12 (żeby zobaczyć całą prezentację kliknij na ten napis)

KLASA DRUGA 2012 13 (żeby zobaczyć całą prezentację kliknij na ten napis)

KLASA TRZECIA

Do klasy III Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2012/13 uczęszcza pięciu uczniów: Bartek, Karol, Artur, Daniel i Dawid
Klasą opiekują się wychowawca Elżbieta Kolek i Pani Basia

II etap edukacyjny

 • w klasach IV-VI nauczanie następujących przedmiotów:
  • FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
  • PLASTYKA
  • TECHNIKA
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • MUZYKA Z RYTMIKĄ
  • KATECHEZA
KLASA CZWARTA

Uczniowie prezentują bardzo zróżnicowany poziom rozwoju możliwości psychofizycznych.
Zadania dobierane są w taki sposób aby były osiągalne przez uczniów. Często wymagają oni motywacji, zachęty do dalszego działania. Na zajęciach z funkcjonowania w środowisku nacisk kładziemy na samoobsługę czyli uzyskanie niezależności w prostych czynnościach życia codziennego oraz uspołecznienie a zatem funkcjonowanie ucznia jako członka rodziny, grupy rówieśniczej, społeczeństwa. Ważną rolę odgrywają tutaj przestrzeganie zasad, norm, form grzecznościowych na co dzień. Wprowadzamy elementy czytania, pisania poprzedzone starannym przygotowaniem rozwoju umiejętności percepcyjnych. Stosujemy różne ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, dotykową oraz ruchową.
Podczas zabaw z matematyką tworzymy zbiory kilkuelementowe, przeliczamy je, tworzymy pary, określamy stosunki przestrzenne. Pojęcia matematyczne wprowadzamy w sposób naturalny wynikający z tematyki prowadzonych zajęć.
Dzięki aktywności plastyczno-technicznej uczniowie mają szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Rolą nauczyciela jest zachęcić uczniów, inspirować do możliwości poznawania i przeżywania różnych zjawisk poprzez udział w wycieczkach, kontakcie z przyrodą, sztuką poprzez uczestnictwo w przedstawieniach , plenerach, konkursach, koncertach i wystawach.
Dobór technik, materiałów i narzędzi uzależniony jest od możliwości psychofizycznych dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem różnych mas plastycznych typu: glina, masa solna, papierowa, modelina, itp.
W trakcie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie mają okazję do ćwiczeń, zabaw, gier z wykorzystaniem różnorodnych przyborów sportowych. Bardzo ważną rolę odgrywa eliminowanie u niektórych dzieci zachowań lękowych oraz budzenie wiary w siebie.
Wszystkie powyższe działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu go do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 36 w Kielcach w roku szkolnym 2012/13 uczęszcza czterech uczniów: Michał, Dawid, Sylwek i Piotr
Klasą opiekują się wychowawca Beata Zagródka

Przygotowujemy dzieci do sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.

Ponadto dzieci objęte są opieką psychologiczną, logopedyczną, uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, nauki pływania, usprawniania technik szkolnych i zajęciach rehabilitacyjnych.
Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

spacer
pic

Nasze strony

pic
spacer
pic

Nowości w działach

Wycieczki
pic
Inne
pic
spacer