Zajęcia

Począwszy od wczesnych godzin porannych nasi uczniowie maja zapewnioną fachową opiekę na Świetlicy gdzie przebywają do momentu rozpoczęcia planowych zajęć we własnych klasach.  Zależnie od wieku i możliwości rozwojowych uczestniczą potem w planowych zajęciach w ramach   Szkoły Podstawowej   ,   Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub  Zespołów Rewalidacyjno Wychowawczych . Dodatkowo biorą udział w zajęciach mających na celu Usprawnianie Technik SzkolnychKorekcję Wad Postawy  oraz Stymulacje Polisensoryczną.
Wszystkie zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanych salach i prowadzone są przez wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli zatrudnionych w Placówce. Tematyka lekcji planowana jest z wyprzedzeniem i uwzględnia podstawę programową, bieżące potrzeby edukacyjno – terapeutyczne, zainteresowania i predyspozycje uczniów oraz święta państwowe i religijne.
Zarówno w trakcie zajęć planowych jaki poza nimi nasi uczniowie mają możliwość korzystania z Sali Gimnastycznej wyposażonej w atrakcyjny sprzęt sportowy oraz Pracowni Komputerowej z dostępem do internetu.
W Ośrodku prowadzone jest również Nauczanie Indywidualne dla uczniów posiadających wymagane orzeczenie.
Zależnie od potrzeb uczniowie maja możliwość skorzystania z pomocy logopedy i psychologa. Wszyscy pracownicy pedagogiczni chętnie udzielą też cennych wskazówek i porad rodzicom i opiekunom dzieci zależnie od zgłaszanych potrzeb i obserwacji.
Po zajęciach szkolnych nasi uczniowie maja możliwość uczestniczenia w zbiórkach Drużyny Nieprzetartego Szlaku oraz organizowanych wycieczkach i konkursach o zasięgu lokalnym jak i krajowym. O ich efektach możecie Państwo poczytać tutaj.
Wychowankowie, którzy mieszkają daleko maja zakwaterowanie w Internacie na czas pobytu w szkole od poniedziałku do piątku. O organizacji pracy i zasadach funkcjonowania Internatu mogą poczytać Państwo tutaj.