Usprawnianie technik szkolnych

 

 

 

 

 

 

Na zajęcia w ramach Projektu zostało zrekrutowanych w 2016 roku 15 uczestników ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2, zgodnie z zasadą niedyskryminacji i równości szans. Zajęcia odbywały się zgodnie z zamierzonymi i wytyczonymi zadaniami projektowymi dotyczącymi poszczególnych obszarów.
Ich celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, nabywanie odpowiednich kompetencji uczenia się oraz niwelowanie trudności w przyswajaniu wiedzy podczas zajęć.
Stosowano indywidualizację w procesie kształcenia i uwzględniono tempo pracy każdego z uczniów. Stworzone zostały warunki do tego aby każdy uczeń, niezależnie od stopnia swojej niepełnosprawności osiągnął odpowiednie kompetencje, cele życiowe które są dla niego istotne. Uczniowie aktywizowani byli do samodzielności.
Zaobserwowano znaczne efekty i postępy w procesie przyswajania nowych wiadomości:
– wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu,
– rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej,
– nastąpiło wzbogacenie słownictwa uczniów o nowe wyrażenia, słowa, zwroty,
– zauważono postęp w rozumieniu czytanych tekstów,
– w znacznym stopniu zwiększyła się umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz obsługa poznanych programów edukacyjnych.
Zadania planowane do realizacji:
– usprawnianie funkcji poznawczych, percepcyjno- motorycznych,
– ćwiczenia z zakresu elementarnych pojęć w edukacji matematycznej (posługiwanie się pieniędzmi, liczenie, rytmiczna organizacja czasu),
– ćwiczenia edukacyjne na komputerze,
– doskonalenie wymowy i poszerzanie słownika czynnego oraz biernego.
– ćwiczenia manualne
– ćwiczenia w pisaniu, czytaniu.
Pomoce dydaktyczne
Do zajęć usprawnianie technik szkolnych zakupiono pomoce dydaktyczne. Zostały one obklejone naklejkami z prawidłowym oznaczeniem. Nauczyciele wykorzystują nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne. Pomoce są wykorzystywane systematycznie w korelacji z zaplanowanymi na dane zajęcie działaniami.
Reasumując udział w projekcie unijnym korzystnie wpływa na rozwój uczestników, daje więcej możliwości biorącym w nim udział.
Zajęcia usprawniania technik szkolnych prowadzą trzej nauczyciele: mgr Justyna Ławrowska, mgr Katarzyna Duda oraz mgr Renata Pawelec.