Gimnazjum

Specyfika kształcenia uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym w gimnazjum polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającego świata.  Przez cały okres kształcenia w gimnazjum działania edukacyjne ukierunkowane są na zaspokojenie specyficznych potrzeb edukacyjnych odpowiednio do możliwości psychoedukacyjnych  tych uczniów.
Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie szczegółowej wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej.
Uczniowie gimnazjum uczestniczą w następujących zajęciach:
funkcjonowanie w środowisku,
muzyka z rytmiką,
plastyka,
technika,
wychowanie fizyczne,
religia,
korygowanie wad wymowy,
usprawnianie technik szkolnych,
korygowanie wad postawy,
stymulacja polisensoryczna.
Gimnazjum funkcjonuje do momentu wygaśnięcia klas